• Groothandel in betaalbare hulpmiddelen van uitstekende kwaliteit

Algemene voorwaarden van MultiMotion B.V.

Voor dropshipment zendingen gelden andere voorwaarden welke gebaseerd zijn op de algemene voorwaarden.

Artikel 1. Toepassing

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle aanvaarde opdrachten en van zaken of diensten door de opdrachtnemer. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer niet aanvaard. Partijen kunnen alleen rechtsgeldig afwijken van deze algemene voorwaarden, mits dat uitdrukkelijk wordt overeengekomen en schriftelijk wordt vastgesteld;

1.2. Onder opdrachtnemer wordt verstaan een ieder die in zijn aanbieding naar deze algemene voorwaarden verwijst. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene tot die de hiervoor bedoelde aanbieding is gericht.

Artikel 2. Overeenkomst

2.1. Al onze offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren;

2.2. Elke opdracht wordt middels een schriftelijke opdrachtbevestiging van kracht met ingang van de datum van deze bevestiging;

2.3. Mondelingen toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer uitsluitend voor zover deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3. Levertijd

3.1. Indien een leveringsdatum- of week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van de totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum c.q. week;

3.2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het luiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer bestelde materialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat de uitvoering van het werk tijdig besteld materialen niet tijdig worden geleverd wordt de levertijd voor zover nodig verlengd;

3.3. Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaan, ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst;

3.4. Indien de levering niet binnen redelijke termijn plaatsvindt, mag de opdrachtgever de opdracht annuleren en eventuele aanbetaling terugvorderen.

Artikel 4. Transport en verzekering

4.1. Zaken met een factuurbedrag tot €300,- exclusief BTW worden niet franco verzonden. Het hiervoor geldende tarief is €8,25 exclusief BTW

4.2. De verzend- en behandelkosten van dropshipment zendingen, is standaard vastgesteld op €8,25 exclusief BTW

4.3. Bij expresleveringen komen de meerkosten voor rekening van de opdrachtgever;

4.4. Het product geldt als geleverd door het aftekenen door de ontvangen van de vrachtbrief en bij geleverde diensten door het aftekenen van de opdracht bon. Nadat het product als geleverd geldt, draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voor over aan grove schuld of opzet van de opdrachtnemer te wijten. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product, zal de opdrachtnemer gerechtigd zijn de kosten van opslag van het product aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De transportverzekering is alleen in het factuurbedrag begrepen bij leveringen franco huis.

Artikel 5. Zicht- en retourzendingen

5.1. De termijn van retournering is bij MultiMotion 7 werkdagen;

5.2. Bij bestellingen moet duidelijk worden aangegeven dat het een zichtzending betreft;

5.3. Zichtzendingen worden door ons beschouwd als normale leveringen, waarbij de mogelijkheid wordt geboden de zaken binnen de gestelde termijn onbeschadigd en in de originele verpakking te retourneren. Een en ander tenzij uitdrukkelijk schriftelijk ander is overeengekomen;

5.4. In geval van beschadiging van de zaken behouden wij ons het recht voor om reparatiekosten c.q. vervangingskosten in rekening te brengen of, in uitzonderlijke gevallen, retourzendingen te weigeren

5.5. Indien zichtzendingen niet in de originele verpakking worden geretourneerd zullen emballagekosten in rekening worden gebracht. In geval de zichtzending niet leidt tot opdracht tot levering, dan dient de zichtzending op eerste verzoek van opdrachtnemer kosteloos aan hem te worden geretourneerd.

Artikel 6. Prijzen

6.1. De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering franco huis, mits met een factuurbedrag boven € 300,- inclusief verpakkings- en verzendkosten en montage- en installatiekosten tegen op de datum van aanbieding geldende kostprijzen, behoudens voor zover in deze voorwaarden anders is bepaald;

6.2. De opdrachtnemer heeft het recht alle prijsverhogende factoren, waaronder mede worden verstaand verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabrieks)prijzen van toeleveranciers, evenals een totstandkoming van de overeenkomst, aan de opdrachtgever door te berekenen. Indien de prijs verhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij opdrachtnemer tot de prijsverhoging verplicht is op grond van wettelijke bepalingen. Indien de opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na melding van de prijsverhoging schriftelijk reageert, wordt ervan uitgegaan dat hij hiermee akkoord gaat.

Artikel 7. Eigendomsbehoud

7.1. De eigendom van het product gaat op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit hoofde van levering of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de opdrachtnemer is voldaan.

Artikel 8. Betaling

8.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum;

8.2. Bij overschrijding van de in 10.1. genoemde termijn heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 4 punten boven het dan geldende promessedisconto van de Nederlandse Bank;

8.3. Indien wij onze vorderingen ter incasso uit handen moeten geven, wordt het bedrag der vordering verhoogd met 10% administratiekosten, terwijl de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever komen tot het daarvoor door ons betaalde of verschuldigde bedrag, zulks inclusief kosten faillissementsaanvraag en kosten van opvorderen van onze eigendommen, taxaties e.d.;

8.4. Verrekening is niet toegestaan;

8.5. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op;

8.6. Wordt de opstelling en/of montage der geleverde apparatuur of installaties buiten onze schuld vertraagd, dan kan hierdoor de betaling van onze facturen niet worden opgeschort, tenzij hieromtrent nader overleg is gepleegd en de resultaten hiervan schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel 12 van deze algemene voorwaarden omschreven garantieverplichtingen;

9.2. Behoudens grove schuld of opzet aan de zijde van de opdrachtnemer, de toepasselijkheid van de wettelijk bepalingen betreffende productaansprakelijkheid zoals deze ter uitvoering van de betreffende EG-richtlijnen zijn vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde in lid 11.1., is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade dan gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten;

9.3. Door ons wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor mechanische, de elektronische of andere aanpassingen, de daaruit voorkomende storingen, gebreken in het functioneren dan vermindering van veiligheid van welke aard ook, welke door derden op onze producten zijn toegepast, tenzij deze derden in onze opdracht werken;

9.4. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stelen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in deze algemene voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.

Artikel 10. Garantiebepalingen

10.1. Garantie wordt verleend op het goed functioneren van het geleverde product gedurende de tijd en onder de voorwaarden die de fabrikant heeft gegeven. De garantie houdt in reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, dan wel van het gehele product, naar keuze van de opdrachtnemer. Alle kosten die uitgaan boven die enkele verplichtingen als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfkosten evenals kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Buiten de garantievallen in ieder geval gebreken ontstaan ten gevolgd van niet in acht nemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften, anders van normaal gebruik, normale slijtage, montage of reparatie door derden, ondeskundige reparatie door opdrachtgever, door opdrachtgever toegepaste niet originele onderdelen en indien de oorzaak van het gebrek is gelegen buiten het product.

Artikel 11. Overmacht

11.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, evenals voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens leveranciers.

Artikel 12. Reclamering

12.1. Reclamering ter zake van waarneembare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 8 dagen de feitelijke overdracht van de zaak aan de opdrachtgever, in een schriftelijke, gespecificeerde mededeling van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te geschieden. Reclamering ter zake van niet waarneembare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 8 dagen na het verstrijken van de genoemde garantietermijn in een schriftelijk, gespecificeerde mededeling van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te geschieden. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen de opdrachtnemer ter zake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt;

12.2. Reclames zullen binnen een redelijke termijn worden afgehandeld. Indien de reclame over geleverde zaken door ons juiste te bevonden, zal ons de nodige tijd worden gegeven om het verkochte te vervangen c.q. te herstellen.

Artikel 13. Reparaties

13.1. Reparaties worden uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven, dat wil zeggen het hiervoor geldende tarief is € 70 per uur, met inachtneming van de bepaalde garantiebepalingen in artikel 10 van deze algemene voorwaarden;

13.2. De opdrachtnemer is gerechtigd om zich, bij de uitvoering van werkzaamheden, bij te laten staan door derden;

13.3. Alle aan opdrachtnemer ter reparatie gegeven zaken, evenals onderdelen daarvan, al dan niet in eigendom toebehorend aan de opdrachtgever, zijn gedurende de periode dat zij zich onder ons toezicht bevinden, verzekerd;

13.4. De opdrachtnemer stelt alleen dan de vervangen materialen of zaken aan de opdrachtgever ter beschikking indien deze daarom nadrukkelijk bij het geven van de opdracht heeft verzocht. Blijft dit verzoek achterwege, dan worden deze vervangen materialen en zaken eigendom van opdrachtnemer, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

Artikel 14. Opschorting en ontbinding

14.1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst;

14.2. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contactuele verplichtingen te voldoen, evenals in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht, al dan niet tot zekerheid, van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdacht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij dit geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verlicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomsten.

Artikel 15. Geschillen

15.1. Behoudens de toepasselijkheid van lid 2 van dit artikel en onverminderd de mogelijkheid tot het vragen van een voorlopige voorziening in kort geding aan de President van de bevoegde Arrondissementsrechtbank zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige leveringsvoorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, met uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht door een scheidsgerecht. Dit scheidsgerecht wordt benoemd in overeenstemming met de statuten van de Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en Handel, gevestigd te ’s Gravenhage, en doet uitspraak met inachtneming van de statuten van die Raad;

15.2. Voor zover de in het vorige lid omschreven geschillen volgens regels van Nederlands burgerlijk procesrecht behoren tot de absolute Competentie van de kantonrechter, zal uitsluitend de bevoegde kantonrechter het geschil kunnen beslechten.

Artikel 16. Toepasselijk recht

16.1. Op alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden geheeld of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het koninkrijk in Europa.

Artikel 17. Nietigheid

17.1. Het feit dat een of meer van voorgaande artikelen ten gevolgde van wettelijke maatregelen en/of een rechterlijk beslissing niet zijn of nietig worden verklaard, laat de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden voor het overige onverlet.